ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Ο Πελάτης / χρήστης της ιστοσελίδας μας happystep.gr με την  είσοδο σε αυτή και την εγγραφή/δήλωση των στοιχείων του, όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική του διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνό του κλπ., παρέχει τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία τους από την Επιχείρηση στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του σκοπού της ομαλής ολοκλήρωσης εκτέλεσης των παραγγελιών, την εμπορική επικοινωνία, την ενδεχόμενη προώθηση προϊόντων μέσω ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newletters), τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, αρκεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του, πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε προωθητικό μήνυμα ή αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info.happystep.kidshoes@gmail.com

Αποδέκτης των ως άνω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αποκλειστικά η Επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρηση δεν θα αναθέσει σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, φυσικό πρόσωπο ή πάσης νομικής μορφής εταιρεία την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της χωρίς πρώτα ο αποδέκτης – συνεργαζόμενη εταιρεία να δεσμεύεται υποχρεωτικά ανέκκλητα και ρητά ό,τι θα συμμορφώνεται απόλυτα με τις αρχές εχεμύθειας που τηρεί η Επιχείρηση ως προς τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τους παρόντες όρους χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση δεν δύναται και δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Επιχείρηση διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που ο χρήστης παραμένει εγγεγραμμένος σε αυτήν είτε και η φορολογική νομιθεσία της επιβάλει.

Τυχόν ανήλικοι χρήστες δεν δικαιούνται να εγγραφούν ή να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης ούτε να καταχωρούν τα προσωπικά τους δεδομένα, παρά μόνον κατόπιν ρητής έγγραφης έγκρισης των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν τη γονική τους μέριμνα. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καταχώρησης ψευδών στοιχείων κατά την εγγραφή του χρήστη.

Οι χρήστες μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, τροποποίησης ή διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων, ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπεύθυνη επεξεργασίας κα Αικατερίνη Σκαρπέλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info.happystep.kidshoes@gmail.com, είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9335944.

GDPR  Compliance

Η Επιχείρησή μας έχει απολύτως εναρμονιστεί, ταυτήσει και εφαρμόζει όλους τους προβλεπόμενους περιοριστικούς όρους προστασίας των δεδομένων των πελατών της που χρησιμοποιούν το eshop της, σύμφωνα με το  Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation 2016/679) όπως αυτός επιβάλλεται και εφαρμόζεται από την Ευρωπαική και Ελληνική νομιθεσία.